-         "  -
 ? ?    ãáøéíòîé åàøöé: ùÑÆìÌÄé ùÑÆìÌÄé åÀùÑÆìÌÀêÈ ùÑÆìÌÀêÈ òîé åàøöé
ãáøéí îãøù
îãøù' ' : , , , , ...
' : [] .


 
 

:

: ?îáè ìôøùä
îãøù
ð÷åãú çï
çéãåú
  îáè ìôøùäéù ìé îåùâ

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )