-         "  -
 ? ?    çå÷úîéãåú äàãí: îÀøÄéáåÉú áÌÇîÌÄùÑÀôÌÈçÈä îéãåú äàãí
çå÷ú ÷åîé÷ñ


 ìá äòðééï
îãøù
òì øâì àçú
÷åîé÷ñ
  òì øâì àçúçéãåú

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )