-         "  -
 ? ?    çå÷úòîé åàøöé: îÀøÄéáåÉú áÌÇîÌÄùÑÀôÌÈçÈä òîé åàøöé
çå÷ú îãøù
îãøù



,
: .
?

Ѡ "Ƞ " ""
, , . ( ) , , ',


 
 
îáè ìôøùä
îãøù
éù ìé îåùâ
ð÷åãú çï
÷åîé÷ñ
  îáè ìôøùäéù ìé îåùâ

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )