-         "  -
 ? ?    ìê ìêàãí åàìåäéí áôøùú äùáåò: äúçìåú çãùåú àãí åàìåäéí áôøùú äùáåò
ìê ìê îáè ìôøùä


îáè ìôøùä'
.

, " '
 
 
: " " (, " ') ? 
 
 
": , ...
 
 
: , , .
îáè ìôøùä
îãøù
çéãåú
  çéãåúîãøù

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )