-         "  -
 ? ?    ìê ìêòîé åàøöé: äúçìåú çãùåú òîé åàøöé
ìê ìê îãøù
îãøù

?

,
: ?
.
: ,
.
.
, :
, .
.
.
: , . - , ', " 118


 
, - .
? ?

 
  ?

îáè ìôøùä
îãøù
éù ìé îåùâ
ð÷åãú çï
÷åîé÷ñ
çéãåú
  îáè ìôøùäéù ìé îåùâ

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )