-         "  -
 ? ?    ìê ìêáîùôçä: äúçìåú çãùåú áîùôçä
ìê ìê îãøù
îãøù?
, .
,
: ?
: , .
' : ?
.
,
' - .
' ,
,
. '

 
 
 
 
  " :
ìá äòðééï
îãøù
äëì ðùàø áîùôçä
çéãåú
  ìá äòðééïäëì ðùàø áîùôçä

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )