-         "  -
 ? ?    ô÷åãéàãí åàìåäéí áôøùú äùáåò: çÂðËëÌÇú äÇáÌÇéÄú àãí åàìåäéí áôøùú äùáåò
ô÷åãé îáè ìôøùä


îáè ìôøùä- -

, ' "
 
 

: ' .

 
 
: " '"? ? ? ' ?
 
 
: " ' " ' , ' , () , ( , ), , , ( ), .
îáè ìôøùä
îãøù
çéãåú
  çéãåúîãøù

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )