-         "  -
 ? ?    éúøåàãí åàìåäéí áôøùú äùáåò: ëÌÄáÌåÌã äåÉøÄéí àãí åàìåäéí áôøùú äùáåò
éúøå îáè ìôøùä
îáè ìôøùä, ;
.
...

, " '-'


 
 
: . . 
 
 
: , , "" ?
 
 
": " " - .
" " , .
îáè ìôøùä
îãøù
çéãåú
  çéãåúîãøù

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )