-         "  -
 ? ?    éúøåáéï àãí ìçáøå: ëÌÄáÌåÌã äåÉøÄéí áéï àãí ìçáøå
éúøå ôéøåùéí åîôøùéí
ôéøåùéí åîôøùéí
 
 
 

. "", , " ? ?! , ?" "", , " , , !"
" , ", . ", ", , " 1991 " ( 1975) ". " ", , .
. . . " ", , " ' : ' ' (, " '). ' ?"
. " ..." , " . ' ". " ", , " ', , ' . ' , ".
"", , " ". , ...
:.


" ...


 

îáè ìôøùä
îãøù
ôéøåùéí åîôøùéí
÷åîé÷ñ
øåàéí òåìí
  îãøùòáøéú ùôä éôä

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )