-         "  -
 ? ?    ùîåúàãí åàìåäéí áôøùú äùáåò: éÀìÈãÄéí îÀàËîÌÈöÄéí àãí åàìåäéí áôøùú äùáåò
ùîåú îáè ìôøùä


îáè ìôøùä,

.
' ,

.

, ' '-'
 
 
: , . !
 
 
: ' , ? ? 
 
 
: . , .
 
 
: , , , ', (). , [ ] .
îáè ìôøùä
îãøù
çéãåú
  çéãåúîãøù

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )