גלים أمواج חדשות

אתרי סנונית - תנאי שימוש, זכויות יוצרים, הודעת פטור והצהרת פרטיות

גולשים ומשתמשים יקרים (בתשלום ושלא בתשלום), אנא קראו הסכם זה (להלן: "ההסכם") באופן יסודי בטרם תעשו שימוש כלשהו בשירותי האתר ובטרם תאפשרו לילדיכם או למי מטעמכם לעשות שימוש בשירותי האתר.
לידיעתכם - כל שימוש בשירותי האתר או בחלק מהם (לרבות רישום לאתר, מילוי פרטים לחיוב תשלומים, פירוט מידע כרטיסי אשראי ומתן אפשרות לאחרים להשתמש במנוי ולקבל תנאי גישה לאתר), יהווה הסכמה מצדכם להתקשר בהסכם זה. אם אינכם מסכימים להוראות ההסכם, אל תסמנו 'הסכמה' בתיבה, אל תרשמו כמנויים, אל תגלשו באתר ואל תנצלו בדרך אחרת את שירותי האתר.


מבוא - הסבר קצר על האתר ועל תנאי השימוש בו

עמותת סנונית לקידום החינוך המתוקשב, ע"ר 58-034-463-8 (להלן - "סנונית"), המפתחת ומפעילה של אתרי אינטרנט המיועדים לקהילת החינוך בארץ ולקהל הרחב בכלל. האתרים המופעלים על ידי סנונית ממוקמים תחת שמות המתחם שבבעלות סנונית (להלן - "האתר").
סנונית מציעה תכנים וכלים מתוקשבים (להלן "שירותי האתר"). חלק מהתכנים באתר פתוחים לשימוש לכל בעוד שהחלק אחר פתוח לשימוש למנויים בלבד.
אנו ממליצים להורים שמבינכם לקרוא את האמור למטה ולהבין את הפעילויות, השימוש והסיכונים האפשריים בגלישה באתר. אנו קוראים להורים לייעץ לילדיהם לא למסור כל מידע אישי מזהה בעת הגלישה ברשת האינטרנט ללא הסכמת ההורים.


אופן השימוש באתר

 1. בהסכם זה המשתמש באתר הוא האדם הגולש באתר, בתשלום או שלא בתשלום, בין באישורו של האחראי על המנוי ובין שלא באישורו.
  בהסכם זה, "האחראי על המנוי" משמעו לפחות אחת מן ההגדרות הבאות:
  • המשתמש באתר, אם גילו מעל 18 שנים.
  • אם המשתמש הינו קטין (בן או בת מתחת לגיל 18 שנים), הורה או מבוגר אחר (בן 18 ומעלה) האחראי על המשתמש בשירותי האתר הפתוחים לשימוש ללא צורך בהרשאת מנוי.
  • מנהל מוסד הנרשם במסלול ההרשמה למשתמשים מוסדיים.
  האחראי על המנוי אחראי לכל פעולה אשר בוצעה על-ידי המשתמש באמצעות אותו מנוי (להלן גם - "המשתמשים מטעמו"), באישור האחראי על המנוי או שלא באישורו, וכן אחראי להביא את תנאי הסכם זה לידיעת המשתמשים מטעמו ולהבטיח ציות לתנאיו.
  סנונית ממליצה כי תנהגו בזהירות, תשגיחו ותפקחו על השימוש של הגולשים מטעמכם באתר בפרט ובאינטרנט בכלל.
 2. סנונית שומרת לעצמה את הזכות להגדיר בכל עת רמות גישה שונות לפי סוגי גולשים, בהתאם למדיניותה .
 3. סנונית שומרת על זכותה להתאים ו/או להשעות ו/או להפסיק ו/או לשנות את שירותי האתר או חלק מהם בכל עת, לרבות הרשאות גישה, זמינות של פעילויות ותכנים שונים, שעות פעילות, תוכן, וכן תוכנות ו/או ציוד הנדרשים לצורך גישה לשירותי האתר. סנונית שומרת על זכותה להגביל פעילויות מסוימות ו/או גישה לשירותי האתר כולם או מקצתם, וזאת ככל שהדבר אפשרי, לאחר הודעה מראש. בכל מקרה, לא תישא סנונית באחריות לנזקים כלשהם כתוצאה מהאמור.
 4. סנונית רשאית לשנות ו/או לתקן ו/או לגרוע ו/או להוסיף תנאים בהסכם זה או חלקם בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. בכל מקרה של שינוי כאמור, תשלח לכם הודעה באמצעות הדואל (e-mail) ו/או בדואר רגיל ו/או ע"י חלון מידע אשר ייפתח אוטומטית עם הכניסה לאתר.
 5. סנונית תוכל להציע, על פי שיקול דעתה הבלעדי, פעילויות ותכנים מיוחדים בכפוף לתנאים חריגים שיובאו לידיעת המשתמשים. מובהר בזאת כי השתתפות בפעילויות האמורות על ידי האחראי על המנוי ו/או מי מהמשתמשים מטעמו יחשב כהסכמה לתנאים החריגים, אשר יפורטו בסמוך לכל פעילות חריגה שכזו, ויחייב את האחראי על המנוי.
 6. זכויות היוצרים באתר לרבות בשם האתר, בתוכנות ובמידע המאוחסן בו, ובתוכנות העזר המשמשות להפעלתו שייכות לעמותת סנונית לקידום החינוך המתוקשב (ע"ר 58-034-463-8) או לאחרים מטעמה, אשר אחסנו את המידע במאגרי סנונית, וזאת בין אם נכללה ביחס למידע ספציפי הודעת זכויות יוצרים ובין אם לאו.

 7. הצהרות והתחייבויות
 8. לעניין משתמשים בתשלום: האחראי על המנוי מצהיר בזאת כדלקמן:
  1. כי הינו/ה בן/בת 18 ומעלה ומוסמך/כת להתקשר בהסכם זה.
  2. כי הוא/היא וכל המשתמשים מטעמו/ה יצייתו להוראות הסכם זה במלואן ולהוראת כל דין במסגרת שימושם באתר.
  3. כי הוא לבדו יהא אחראי לכל נזק אשר ייגרם כתוצאה מהסתמכותו ו/או הסתמכות המשתמשים מטעמו על הנתונים המוצגים באתר ו/או באמצעותו, וכי ידוע לו כי סנונית לא תישא באחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף, כספי או אחר, שייגרם למשתמשים ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה משימוש באתר ו/או הסתמכות על המידע שמופיע בו.
  4. כי ידוע לו שהפרטים האישיים שיימסרו על ידו יאוכסנו במאגר מידע המנוהל כדין על ידי סנונית ולא יועברו לכל גורם למעט הגורמים המפורטים בתחתית הסכם זה.
  5. כי ידוע לו כי סנונית מספקת תכנים בלבד, והיא אינה מספקת כל ציוד ו/או תשתיות הדרושים לצורך גישה לאינטרנט וקבלת שירותי האתר לרבות ציוד טלפוניה, מודמים ותוכנות גישה לאינטרנט.
 9. לעניין משתמשים שלא בתשלום: המשתמש מצהיר בזאת כדלקמן:
  1. כי הוא/היא וכל המשתמשים מטעמו/ה יצייתו להוראות הסכם זה במלואן ולהוראת כל דין במסגרת שימושם באתר.
  2. כי הוא לבדו יהא אחראי לכל נזק אשר ייגרם כתוצאה מהסתמכותו ו/או הסתמכות המשתמשים מטעמו על הנתונים המוצגים באתר ו/או באמצעותו, וכי ידוע לו כי סנונית לא תישא באחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף, כספי או אחר, שייגרם למשתמשים ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה משימוש באתר ו/או הסתמכות על המידע שמופיע בו.
  3. כי ידוע לו שהפרטים האישיים שיימסרו על ידו, ככל שימסרו, יאוכסנו במאגר מידע המנוהל כדין על ידי סנונית ולא יועברו לכל גורם למעט הגורמים המפורטים בתחתית הסכם זה.
  4. כי ידוע לו כי סנונית מספקת תכנים בלבד, והיא אינה מספקת כל ציוד ו/או תשתיות הדרושים לצורך גישה לאינטרנט וקבלת שירותי האתר לרבות ציוד טלפוניה, מודמים ותוכנות גישה לאינטרנט.
 10. כל משתמש באתר, בתשלום או שלא בתשלום, וכן האחראי על המנוי מתחייבים כדלקמן:
  1. לא להעתיק ו/או להפיץ מחדש חלקים כלשהם מהאתר, אלא לאחר קבלת אישור מראש ובכתב מסנונית.
  2. לא לשלוח ו/או להתקין ו/או להעביר לאתר ו/או באמצעותו מידע פוגע ו/או גנוב ו/או מידע שהעברתו אינה עולה בקנה אחד עם תקנת הציבור ו/או מהווה עבירה על החוק, לרבות הפרה ו/או פגיעה בזכויות יוצרים, סימני מסחרי, הגנת הפרטיות, איסור לשון הרע.
  3. לעשות במנוי בהתאם להוראות כל דין.
  4. לא להשתמש בשירותי האתר למטרות רווח או למטרת מסחריות.
  5. כי כל שימוש, "הורדה" או הדפסה של תכנים מהאתר תעשה לשימוש אישי בלבד ובהתאם להוראות הספציפיות המופיעות בכל דף ודף מדפי האתר. על אף האמור לעיל, מותרת "הורדה" או הדפסה של עותקים מהמידע כאשר הדבר נדרש לצרכים לימודיים או מחקריים ובלבד שיתקיימו התנאים הבאים:
   • על כל אחד מהעותקים יצויין "כל הזכויות שמורות לעמותת סנונית ע"ר 58-034-463-8"
   • לא יבוצע כל שינוי או עיבוד של המידע.
   • המידע לא יאוחסן באתרים אחרים ברשת האינטרנט.
  6. לפצות ו/או לשפות את סנונית וכן כל גוף אשר קשור לסנונית ו/או גוף אחר מטעמם וכן כל בעל רשיון ו/או בעל זכויות אחרות באתר בגין כל נזק שייגרם להם עקב הפרת הסכם זה על ידי האחראי על המנוי ו/או מי מהמשתמשים מטעמו. במידה ותתבע סנונית לדין על ידי אחד או יותר מהגורמים הנ"ל, שומרת סנונית על זכותה לנהל את ההגנה בעצמה בהליכים שיינקטו כנגדה בגין הפרת ההסכם על-ידי האחראי על המנוי ו/או המשתמשים מטעמו והאחראי על המנוי מתחייב לשתף פעולה עם סנונית בכל הליך משפטי כאמור.

  רישום ושימוש בשירות
 11. כחלק מתהליך הרישום, יידרש כל משתמש לבחור סיסמא ושם משתמש (להלן: "שם משתמש"). בתור האחראי על המנוי הנך מחויב לספק לנו בכל מקום בו הנך נדרש לכך, מידע מדויק, מלא ומעודכן. סנונית שומרת על זכותה לפעול במקרה של הפרת התחייבות זו, לרבות בדרך של ניתוק חד-צדדי של המנוי או הגבלתו.
  מובהר בזאת כי על הגולש יחולו האיסורים הבאים:
  1. אין לבחור או להשתמש בשם משתמש של אדם אחר בכוונה להתחזות אליו.
  2. אין להשתמש בשם הנתון לזכויותיו של כל אדם אחר ללא אישורו.
   סנונית שומרת לעצמה את הזכות, במסגרת שיקול דעתה הבלעדי, שלא לאשר שם משתמש אשר היא סבורה כי הוא אינו הולם או פוגע.
 12. הפרת ההתחייבויות המפורטות בסעיף 10 לעיל, ובכלל זה - מסירת מידע מוטעה, תגרום לגביית יתרת התשלום באמצעות פרטי כרטיס האשראי שנמסרו, וזאת בנוסף לכל זכות העומדת לסנונית על פי דין, לרבות הגשת תלונה במשטרת ישראל
 13. הגולש יהיה אחראי לשמירת סודיות סיסמתו, ויישא באחריות לכל שימוש אשר ייעשה בסיסמא, אף אם נעשה ללא אישור.
  באחריות האחראי על המנוי לדווח לאתר ב- support@mail.snunit.k12.il על אודות כל שימוש או חשד לשימוש לא מאושר במנוי ועל כל הפרת אבטחה אשר ידועה לו כולל אובדן, גניבה, או הפצת סיסמא ללא אישור. סנונית לא תישא באחריות לנזקים אשר ייווצרו כתוצאה משימוש לא מאושר במנוי.

 14. עלויות ותשלומים
 15. האחראי על המנוי מסכים ומתחייב בזאת לשלם את כל החשבונות של המנוי בהתאם לתנאים המפורטים להלן, לתקופה המפורטת להלן ובסכומים שיסוכמו איתו או שיוצעו לו באתר.
 16. האחראי על המנוי הפרטי מתחייב לספק לאתר נתונים של כרטיס אשראי תקף (ויזה, מאסטרכארד, ישראכרט, לאומיקארד או אמריקן אקספרס) כל עוד המנוי בתוקף. האחראי על מנוי מוסדי מתחייב לשלם לסנונית את דמי המנוי כנגד חשבונית.
 17. חיוב כרטיס האשראי של האחראי על המנוי הפרטי ייעשה בהתאם למסלול התשלומים שנבחר על ידי המנוי:
  1. מנוי שנתי בתשלום אחד יחוייב במועד הרישום.
  2. מנוי שנתי במסלול תשלומים יחויב אחת לחודש בהתאם למסלול התשלומים שבחר.
 18. האחראי על המנוי רשאי, בכל עת, לבטל את המנוי בהודעה בכתב לסנונית. היה והתקבלה הודעת הביטול בפרק זמן שאינו עולה על ארבעה עשר יום מתאריך ההרשמה - יבוטל המנוי ויוחזרו דמי הרישום השנתיים ששולמו בניכוי של 5% מהסכום המלא. היה והתקבלה הודעת הביטול לאחר ארבעה עשר יום מתאריך ההרשמה יבוטל המנוי ויוחזרו דמי הרישום השנתיים ששולמו בניכוי דמי השימוש החלקי שנעשה עד לתאריך הביטול ובניכוי 20 ש"ח דמי טיפול. לצורך חישוב תקופת השימוש יחשב חלק מחודש כחודש שלם. הזיכוי יעשה בתשלום אחד באמצעות חשבון כרטיס האשראי, וזאת גם במקרה בו נעשה התשלום המקורי בפריסה לתשלומים.
 19. סנונית שומרת על זכותה לעדכן מחירים ו/או את דרך החיוב בעבור שירותי האתר, ובתנאי שתודיע על כך מראש לאחראי על המנוי, אם יש בכך כדי להשפיע על ההתקשרות עימו.
 20. לסנונית הזכות להביא הסכם זה לידי סיום בכל מקרה של אי עמידה בתנאי ומועדי התשלום, וזאת מבלי לגרוע מזכותה לפעול לגביית החוב בכל האמצעים העומדים לה על פי דין ו/או הסכם זה.


  הגבלת אחריות

 21. שירותי האתר ניתנים כפי שהם (AS IS). סנונית אינה מתחייבת ואף לא תהא אחראית כלפי משתמשי האתר בכל הנוגע לאיכות השירותים ו/או המידע באתר ו/או זמינות השירותים ו/או המידע ו/או אבטחת שירותי האתר, אלא אם נאמר במפורש אחרת.
  סנונית לא תישא באחריות ביחס למידע ו/או תכנים אשר יתפרסמו באתר ו/או בשירותים ובמוצרים הנלווים לו על ידי צדדים שלישיים לרבות תוכן מודעות ומידע מסחרי או לכל תוצאה שתנבע מהסתמכות עליהם או שימוש בהם ולא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו במודעות המתפרסמות באתר או יירכשו באמצעותן.
  פרסום מודעות באתר אינו מהווה המלצה או עידוד מצד סנונית לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהן למכירה ותנאי כל עסקה שתבוצע בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר יסוכמו ישירות בין הגולשים לבין המפרסם ו/או הספק הנוגעים בדבר ועל אחריותם. למען הסר ספק, סנונית אינה ולא תהיה צד לכל עיסקה כאמור.
  הגולשים מוותרים בזאת, על כל טענה ו/או תביעה כנגד סנונית ו/או מי מטעמה ביחס למידע, פרסומים ותכנים כאמור.
 22. השימוש בשירותי האתר ייעשה על אחריותם המלאה והבלעדית של המשתמשים.
  סנונית ו/או כל חברה קשורה ו/או בעלת רשיון מכוחו היא פועלת באתר ו/או מי מטעמן לא ישאו באחריות לכל נזק ישיר או עקיף הנובע בדרך כלשהי מן השימוש בשירותי האתר ו/או מחוסר האפשרות להשתמש בשירותי האתר ו/או בחלק מהם.
  הגבלה זו תחול גם אם סנונית ו/או מי מטעמה צפו או יכולים הי לצפות את הנזק מראש.
  בכל מקרה תוגבל אחריות סנונית לסכום אשר שולם, אם בכלל, על ידי האחראי על המנוי אשר נפגע מהשירות.
 23. סנונית לא תישא באחריות כלשהי להפרעות, תקלות, זמני תגובה, וירוסים או כל גורם אחר אשר עלול להפריע או לפגום בשירותי האתר ו/או לגרום נזקים כלשהם.
 24. סנונית לא תישא באחריות כלשהי לנזקים אשר ייגרמו למערכת המחשב ו/או לתשתיות של האחראי על המנוי ו/או כל משתמש, אובדן מידע, או כל נזק אחר הנובעים מהורדת מידע ו/או תוכנות באמצעות שירותי האתר.
 25. קישורים לאתרים אחרים - באתר סנונית עשויים להופיע קישורים (links) לאתרים אחרים, ישראליים או זרים. סנונית אינה אחראית לשירותים באתרים אחרים מכל בחינה שהיא, לרבות כל פגיעה ברגשות המשתמשים. הימצאות הקישור באתר סנונית אינה המלצה לבקר בו, אלא אם כן מצוין כך במפורש.
  סנונית אינה אחראית למוצרים ו/או שירותים אשר ניתן לרכוש מאתרים אחרים אשר מקושרים לאתר, כמו גם לסוגיית אבטחת המידע המבוקש באתרים הללו. סנונית מצהירה כי לא ננקטו מטעמה צעדים לבדוק את נכונות או מהימנות המידע הכלול בשירותים ו/או במוצרים המוצעים דרך אתרים כאמור.
  סנונית ממליצה לבדוק כל אתר אחר לפני גלישה ונטילת חלק בפעילויות המוצעות בו, ובכל מקרה - כל מי שנכנס לאתר אחר באמצעות קישור מהאתר עושה זאת על אחריותו בלבד.


  שונות
 26. על הסכם זה יחול הדין הישראלי וסמכות השיפוט בכל דבר ועניין הקשורים אליו ו/או נובעים ממנו מוקנית לבית-המשפט המוסמך בישראל. כל סכסוך הנוגע לשימוש באתר ו/או להסכם זה יידון אך ורק בבית המשפט המוסמך במחוז ירושלים.

 27. כותרות הסכם זה, הינן לנוחיות בלבד ואין לראות בהן כמחייבות או כמסייעות בפירוש ההסכם.

 28. הסכם זה ממצה את ההסכמות בין הצדדים ובא במקום כל מצג ו/או התחייבות ו/או הסכמה שניתנו קודם לכן בכתב ו/או בעל-פה על ידי מי מהצדדים.
  שום ויתור, הנחה, הימנעות או שיהוי של סנונית במימוש זכויותיו על פי הסכם זה לא יתפרשו כויתור או מניעה אלא אם נעשו בכתב.

 29. האחראי על המנוי, מאשר בזאת כי נתן כתובת דואל תקפה ומתחייב לעדכן את האתר בכל מקרה של שינוי בכתובת ו/או בכל מידע רלבנטי אחר על אודות המנוי.
 30. סנונית שומרת על זכותה לשלוח הודעות שונות לאחראי על המנוי או לכל גולש מטעמו באחת הדרכים הבאות:
  1. באמצעות הודעה בחלון מידע כללי באתר.
  2. באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת הדואל (e-mail) של האחראי על המנוי כפי שנמסרה על ידי האחראי על המנוי.
  3. ע"י הודעה בכתב אשר תישלח בדואר לכתובת האחראי על המנוי כפי שנמסרה על ידי האחראי על המנוי.
 31. האחראי על המנוי וכן כל גולש מטעמו רשאי להעביר לסנונית הודעות באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת: support@mail.snunit.k12.il או לפי הכתובת עמותת סנונית לקידום החינוך המתוקשב, האוניברסיטה העברית, גבעת רם, ירושלים, 91904. כל ההודעות שיישלחו לאתר ייחשבו כאילו התקבלו ביום העסקים הבא לאחר המועד אשר בו נתקבלו בפועל. במקרה של הודעות שיישלחו לאחראי על המנוי באמצעות האתר, אלה ייחשבו כאילו נמסרו במועד בו נעשה השימוש הראשון בשירותי האתר לאחר משלוח ההודעה.
 32. מובהר, שאתר סנונית (ובכללו אתר גלים) מופעל גם באמצעות סיוע של קרנות וחסויות של חברות עסקיות, אשר לוגו, באנר או מודעת חסות מטעמם עשויים להופיע באתר.


אתר סנונית - הצהרת הפרטיות של האתר

אתר סנונית, משתדל לספק לילדיכם חוויה מקוונת איכותית. בהקמת האתר ותפעולו, ניתן משקל לשיקולי פרטיות ואבטחת משתמשי האתר לא פחות מאשר לתכנים אשר האתר מספק להם. מדיניות אתר סנונית, כפי שתפורט להלן, היא לכבד ולהגן על פרטיות משתמשי האתר ובפרט ככל שמדובר בילדים. להלן הסבר קצר כיצד ומתי נאסף מידע מילדים וממשתמשים אחרים, ומה השימוש שנעשה במידע שנאסף.
משתמשים יכולים להשתמש ברוב הפעילויות המוצעות באתר מבלי למסור מידע כלשהו. המקרים בהן נדרש מידע כתנאי לביצוע פעילות מסוימת יפורטו למטה מכאן, וגם בהם נאסף רק המידע המינימלי.סנונית אינה מוכרת, אינה מעבירה לצדדים שלישיים ואינה מפרסמת בציבור פרטים אישיים מזהים הנמסרים על ידי מנויי ו/או משתמשי האתר, למעט במקרים המפורטים להלן ובהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1981. אתר סנונית עושה את מירב המאמצים לאסוף ממשתמשי האתר רק את המידע המינימלי, הנדרש לצורך השתתפות בפעילויות האתר. .


פעילויות באתר סנונית הדורשות מסירת פרטים
 • רישום - בעת רישום מנוי פרטי באתר סנונית, מתבקש המבצע את הרישום והמכונה גם "האחראי על המנוי" למסור מידע אישי. מידע זה כולל בין היתר: שם משתמש (כינוי), סיסמא, שם מלא, כתובת, מס' טלפון, כתובת דואר אלקטרוני ופרטי כרטיס אשראי של האחראי על המנוי. בכדי לוודא כי מידע זה לא נמסר על ידי הילדים או מי שאינו מורשה לכך, נדרשים לצורך הרישום פרטי כרטיס אשראי תקף. למען הסר ספק, רישום כמנוי באתר סנונית לא יתאפשר ללא פרטי כרטיס אשראי תקף.
  אם וככל שיוחלט על העברת הגבייה ו/או שירות הלקוחות של האתר לקבלן חיצוני ו/או על הזמנת ניתוחים סטטיסטיים מקבלן חיצוני, יועבר לקבלן אך ורק המידע הדרוש לצורך מתן השירות הרלבנטי בכפוף להתחיבותו לשמירת סודיות והגנה על הפרטיות.
  לתשומת ליבכם, בהתאם להסכם ההתקשרות, ברישום כמנוי ו/או בשימוש בשירותי האתר או בחלק מהם ו/או במתן רשות למי מטעמכם להשתמש בשירותי האתר, יש משום הצהרה של האחראי על המנוי כי הינו מעל גיל 18. כמו כן יש בפעולות כאמור משום הסכמה מצד האחראי על המנוי לאיסוף מידע ממנו ו/או מהמשתמשים מטעמו, תחזוקתו, עדכונו ועשיית שימוש בו, והכל בהתאם לתנאי הצהרת הפרטיות של סנונית.
 • טופסי פניות אל מנהלי האתר - כחלק משירות הלקוחות של האתר, נמצאים באתר טפסים מקוונים לצורך פניות אל מנהלי האתר. מי שממלאים את הטופס מתבקשים, אך אינם חייבים, למסור נתונים כגון כתובת דואר אלקטרוני, ופרטי התקשרות. מידע זה הינו לשימוש פנימי לשיפור השירות של האתר ואינו נחשף לגורמים אחרים.
 • סקרים - מעת לעת יערכו סקרים בקרב גולשי האתר (כמו למשל סקרי שביעות רצון). בסקרים אלה לא יאסף מידע אישי והתוצאות ינותחו על בסיס נתונים מצטברים בלבד.
 • "האתר שלי" - ילדים מוזמנים ליצור אתר בית משלהם במסגרת הכלים האישיים. כל אתר בית שנוצר על ידי הילדים עלול להכיל פרטים מזהים וסנונית ממליצה לאחראי על האתר להיות מעורב בתכנים שמועלים על ידי המנוי.
 • גלריות ותיק עבודות - ילדים מוזמנים לשלוח עבודות שיפורסמו באתר. אנו מבקשים מהילדים לציין רק את שמם הפרטי, האות הראשונה של שם משפחתם, והכיתה, בית הספר והיישוב שבו הם לומדים. על האחראי על המנוי לוודא שהתלמידים אינם מפרסמים פרטים נוספים כגון שם מלא, מס' טלפון, כתובת מגורים או כתובת דואר אלקטרוני.
 • משלוח גלויות ומסרים בין משתמשי האתר - ילדים, גם אם אין ברשותם כתובת דואר אלקטרונית, יכולים להעביר בינהם מסרים במסגרת כלים מסוימים באתר. השולחים מספקים את שמם הפרטי ואת האות הראשונה של שם משפחתם וכן את כתובתם האלקטרונית של הנמענים
 • טפסי משוב - האתר מאפשר לילדים לשלוח משוב על אודות האתר. ילדים הממלאים את טופס המשוב מתבקשים למלא רק את כתובת הדואר האלקטרוני שלהם. ייתכן שסנונית תציע למבוגרים למלא טופס משוב מפורט יותר, אשר יחייב אותם למסור את כתובתם האלקטרונית ויבקש (אך לא יחייב) למסור את שמם המלא, כתובתם, מספר הטלפון, מספר הפקס, שם העסק ועיסוקם המקצועי. מידע זה מיועד לשיפור האתר ומשלוח תגובות לאותם הורים, לא יחשף לצד שלישי כלשהו ויעשה בו שימוש להפקת מידע סטטיסטי מצטבר בלבד.
 • רשימות תפוצה - האתר מאפשר להרשם לקבלת עדכונים מצוות האתר בדואר אלקטרוני. לצורך זה, יתבקשו הילדים למסור כתובת דואר אלקטרוני לשם יישלחו העדכונים. חשוב לציין כי לכל עדכון שיישלח יצורפו הוראות כיצד ניתן להסיר את כתובת הדואר האלקטרונית מרשימת התפוצה. האתר שומר על זכותו לשלוח מידע לכתובת הדואר האלקטרונית של האחראי על המנוי מעת לעת.

קישורים

באתר מוצעים קישורים לאתרים אחרים לרבות אתרים מסחריים, חינוכיים או סתם מהנים. אין אנו אחראים לאתרים הללו ולמדיניותם לגבי הפרטיות ואבטחת הגלישה של ילדיכם. אנו ממליצים לכם לבדוק אתרים אלה לפני שתאפשרו לילדיכם לגלוש. אנו מקפידים לסמן באופן ברור את הקישורים המובילים אל מחוץ לאתרי סנונית.

כתובת IP ו-Cookies

לצורך מטרות פנימיות בלבד, אנו אוספים תאריך, שעה, סוג דפדפן, סוג מערכת ההפעלה, כתובת IP של המבקרים באתר וכתובת הדף המפנה. מידע זה נשמר לצרכי ניהול המערכת, איזון העומס בשרת האתר, להפקת דווחים סטטיסטיים ולאיתור פרטי משתמש במקרים של פיקוח נפש. כתובות ה-IP אינן מקושרות לפרטים אישיים מזהים בשרתי סנונית.
ברירת המחדל של רוב הדפדפנים מאפשרת קבלת Cookies. באפשרותכם להגדיר מחדש את הדפדפן שלכם באופן שיסרב לקבל Cookies או להגדירו כך שיצביע מתי נשלחת למחשב שלכם Cookie. לתשומת לבכם: חלק מהיישומים באתר לא יפעלו כמו שצריך במחשב שנחסם לקבלת Cookies.

לידיעתכם - סנונית עובדת עם צד שלישי שאחראי לחלק מהפרסומות באתר. ייתכן וישלחו אליכם מדי פעם Cookies מהמפרסמים שלנו. אין אנו שולטים על Cookies אלו. גם משלוח Cookies על ידי צדדים שלישיים הינו סטנדרטי בתעשיית האינטרנט.כל הזכויות שמורות © 2011, עמותת סנונית לקידום החינוך המתוקשב

איפה הכסף